Who made the “Ready Made”

מאת שלומית באומן

100 שנה לאסלה של דושן

במלאת 100 שנה להצגתה של אסלה קרמית בחלל המוזיאון על ידי מרסל דושאן (Marcel Duchamp 1887-1968), מהלך שסימן מהפכה בתפיסת משמעותה של האמנות והציב אתגרים חדשים לשאלה כיצד אנו מפרשים את המציאות, מתקיימות בישראל ובעולם שלל תערוכות מחווה לדושאן, ל-Ready made ולהולדתה של האמנות העכשווית. מאמרים רבים על דושאן ועל ה- Ready madeנכתבים בעיתונות היומית ובכתבי עת מקצועיים בעולם כולו. אין ספק שתרומתו של דושאן להגות המאה ה-20 ולאמנות העכשווית חשובה ומרחיקת לכת.

הסטת המבט של דושאן אל ה-Ready made, כלומר אל החפץ המצוי והשימושי של חיי יום יום, טשטשה את הגבולות בין הנמוך לנשגב, בין הנוף המרוחק לקרוב, בין האמנותי לשימושי. הסטה זו טלטלה את עולם האמנות והתרחשה בשדה של שאילת שאלות על מהותה של האמנות, מותה ותחייתה.

הגדרתה מחדש של האמנות

חפצים כמו גלגל אופניים, מתקן לבקבוקים ומשתנה (אסלה קרמית) הוצגו במוזיאון כחפצי אמנות לכול דבר וסמנו את השינוי בתפיסה. הבחירה של דושאן בחפצים שימושיים מאפשר לשאול לגביהם שאלות רבות שבדרך כלל אינן נשאלות בדיון על תרומתו של דושאן להגדרתה מחדש של האמנות, למשל מי ייצר את החפצים? מדוע הם נוצרו? מדוע הם קיימים מלכתחילה? אילו יחסי כוח גלומים בהם? איזו פוליטיקה ומערך של אינטרסים הם מגלמים?

החפצים שנבחרו על יד דושאן הינם תוצרי המהפכה התעשייתית ומגלמים את שפתה, שפת המיכון הסדרתי. הבחירה של דושאן דווקא בחפצים אלו, נטולי זהות של יוצרים (כלומר של אלו שעיצבו וייצרו אותם), משאירה את הדיאלוג עם יוצרים פוטנציאליים ללא נמענים. ייצורו של ה- Ready madeמוצג אם כך כאנונימי, חסר זכויות יוצרים, מנוכר, תעשייתי, נתון מראש. מנקודת מבטנו היום, כשעיצוב תעשייתי או יחידני הינו חלק בלתי נפרד מהמבנה האקדמי והמוזיאלי, כלומר הוטמע במוסדות המבנים את יחסי הכוח בחברה, מעניין ביותר לבחון את שדה החפצים השימושיים (Ready made), ולבדוק מחדש את משמעותם: מדוע להמשיך ולייצר חפצים אלו? מאילו חומרי גלם הם עשויים? מדוע אנו נמשכים לחפצים? ומדוע אנו משליכים עליהם עולם של של רגשות? מי מייצר אותם?

Ready made ו- התערוכה מצב חלל_עיצוב קרמי

דושאן הצליח להציב סימן שאלה גדול מול החפץ האמנותי ולערער את שדה ההקשרים בו הוא מוצג. תפיסה זו היוותה בסיס לנקודת המוצא של הפעולה שנערכה בתערוכה "מצב חלל_עיצוב קרמי" המוצגת בבית בנימיני, בה מעצבים קרמיים מציגים את החפצים השימושיים שהם מייצרים בהקשרים בלתי שגרתיים. באמצעות פעולה זו נבנית אסטרטגיה הפוכה המערערת על מעמדו של החפץ השימושי ויוצרת דיון מחודש על משמעויותיו השונות. בנוסף, מוסט המבט בחזרה ליוצרים של חפצים שימושיים קרמיים, מתוך הערכה רבה לחפצים שהם מייצרים וניסיון לחזק את נוכחותם כמממשים אנטי תזה לחפצים המנוכרים והתעשייתיים בהם השתמש מרסל דושאן.

לצפיה ב Ted Talk של אווה זייצל Eve Zeisel) ,1906-2011): מייצרת או יוצרת: